เกี่ยวกับราทาน่า >โรงเรียนในราทาน่า
 
โรงเรียนในราทาน่า

ชาวราทาน่าสามารถเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆได้อย่างมากมายทั้งเวท เวทมนตร์ คาถาต่างๆ การเล่นแร่แปรธาตุ การประดิษฐ์
วิชาการต่อสู้ เรียนรู้เกี่ยวกับพีช สมุนไพรและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในราทาน่า โดยสามารถ
หาฝึกได้จากผู้ที่มีความรู้ต่างๆ หรือเข้าเรียนได้ในสถานที่ดังนี้ ^^

โรงเรียน
รายละเอียด
1 โรงเรียนเวท
รายละเอียด: เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองคีรี
อาชีพ : นักเวท จอมเวท และอาชีพอื่น เช่น ทหารเวท
ความรู้ที่ได้รับ :

ผู้ที่เรียนเวทจะได้รับการส่งเสริมตามความสามารถพิเศษที่ตนเองถนัด
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาขา
1. เวทขาว ผู้ที่เรียนและฝึกฝนเวทขาว จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวทที่ใช้
ในการ สนับสนุน รักษา ป้องกัน และเพิ่มพลัง
2. เวทดำ ผู้ที่เรียนและฝึกฝนเวทดำ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวทที่ใช้
ในการโจมตี แยกไปตามความสามารถพิเศษพิ้นฐานที่มีอยู่ตามธาตุ
ของตนเอง

ระยะเวลา ผู้ที่ไม่มีความสามารถพิเศษมาแต่กำเนิดก็อาจฝึกเวทได้ หากแต่
ต้องใช้เวลาในการฝึกยาวนานกว่ามากอาจเป็น สิบสิบปี นอกจากนี้
ยังมีข้อยกเว้นสำหรับนักเวทบางคนที่สามารถใช้เวทได้ทั้ง ดำและขาว และสามารถใช้เวทดำได้หลายแบบ แต่ผู้ที่มีความสามารถแบบนี้จะหา
ยากมากใน 100 ปี จะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น
2 โรงเรียนสอนการเล่นแร่แปรธาตุ
รายละเอียด: เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับ 2 ในเมืองคีรี
อาชีพ : นักขุดค้นแร่และอัญมณี นักผสมแร่ นักทำอาวุธ อาจเรียนควบคู่ไปกับ
วิชาในโรงเรียนนักประดิษฐ์ได้
ความรู้ที่ได้รับ :

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การผสมแร่ธาตุต่างๆ วิธีการค้นหาแร่ธาตุและอัญมณี
แหล่งแร่ธาตุ สถานที่ค้นพบ พลังของแร่ธาตุและอัญมณีต่างๆ การทำ
แร่ธาตุให้บริสุทธิ์ การเพิ่มความแข็งแกร่งของโลหะ วิธีการทำอาวุธและ
เกราะชนิดต่างๆ การผลิตอาวุธธาตุ และเครื่องป้องกัน และที่ได้รับ
ความนิยมมาก โดยเฉพาะการทำราทาเนี่ยม(แร่ธาตุพื้นฐานที่สำคัญของ
ราทาน่า) ให้บริสุทธิ์ และวิธีการนำไปผสมกับแร่ธาตุอื่น เพื่อทำให้โลหะ
หรือแร่ธาตุนั้นแข็งแรงและมีน้ำหนักเบา เพราะอาวุธหรือเครื่องป้องกัน
ผสมราทาเนี่ยมจะมีราคาแพง

ระยะเวลา ระยะเวลาการเรียน ขึ้นอยู่กับวิชาที่เลือก
3 โรงเรียนวิจัยพีช สัตว์ และ
ยารักษาโรค
รายละเอียด: เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของเมืองคีรี
อาชีพ : หมอ ที่ปรึกษาเกษตรกรรมและกสิกรรม เกษตรกร ผู้ผลิตยาสมุนไพร
ความรู้ที่ได้รับ :

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงพืชและสัตัว์ที่มีอยู่ในราทาน่า โรคและวิธีการ
ปลูกพืช การรักษาและดูแลสัตว์ สมุนไพรและยารักษาโรค พืชพิษ
ชนิดต่างๆ

ระยะเวลา การเรียน 3 ปีจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ เรียนเรื่องสมุนไพร
บ้าง แต่หากอยากเรียนเรื่องยามากขึ้นจนถึงขั้นเป็นหมอรักษาโรค จะต้องเรียนเพิ่มเติมอีกหลายปี
4 โรงเรียนนักประดิษฐ์
รายละเอียด: เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 4 ในเมืองคีรี
อาชีพ : นักประดิษฐ์ นักคิดค้น
ความรู้ที่ได้รับ :

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทุกพื้นฐานวิชาในการประดิษฐ์ การคำนวณ รู้จัก
แร่ธาตุต่างๆ กลไก บางวิชาอาจเลือกเรียนจาก โรงเรียนสอนการ เล่นแร่แปรธาตุ โรงเรียนเวท โรงเรียนพืช สัตว์ และยารักษาโรคได้

ระยะเวลา

ระยะเวลาการเรียน ขึ้นอยู่กับวิชาที่เลือก การจะจบการศีกษาได้ ต้องนำ
วิชาที่เรียนมาทั้งหมดผสมผสานกัน แล้วสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมา 1 ชิ้น

5 โรงเรียนสอนการใช้หนังสือ
อัลเคมิก

รายละเอียด: เป็นโรงเรียนที่เปิดใหม่ได้เพียงไม่นานในเมืองคีรี แต่ได้รับ
ความนิยมอย่างมาก
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความสามารถพิเศษ
ในการเรียกใช้เวท หลังจากสำเร็จการศึกษาผู้เรียนจะสามารถเรียก
สัตว์ประหลาดออกมาต่อสู้ป้องกันตนเอง และสามารถใช้เวทได้
อาชีพ : อัลคาร์(ผู้ใช้หนังสืออัลเคมิก) อัศวิน ทหาร นักจับสัตว์ประหลาด
นักเขียนเวทลงในหนังสืออัลเคมิก สมาชิกสมาคมผู้ใช้หนังสืออัลเคมิก
ระดับพิเศษ
ความรู้ที่ได้รับ :

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้หนังสืออัลเคมิก ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นสูง
การจับสัตว์ประหลาด สัตว์ประหลาดระดับต่างๆ พืช สมุนไพร และ
แร่ธาตุที่จำเป็นในการใช้เวท การเขียนเวทลงในหนังสืออัลเคมิก
การวางแผน คุณสมบัติของอัญมณีในการเพิ่มพลังให้หนังสือ การใช้
เวทและเรียกใช้สัตว์ประหลาดแบบผสมผสาน

ระยะเวลา การเรียนจะใช้เวลา 3 ปี หลังจากจบการศึกษาผู้ใช้หนังสือจะเป็น
อัลคาร์ โดยสมบูรณ์ แต่สามารถมาสอบเลื่อนระดับได้ การสอบเลื่อน
ระดับที่มีสอบอยู่ตอนนี้จะมีแค่ระดับ 9 ส่วนใหญ่นักเรียนที่จบการศึกษา
ี จะต้องสอบผ่านระดับ 6 และมีนักเรียนที่เก่งระดับหัวกะทิเท่านั้นที่
สามารถจบด้วยการสอบผ่านระดับ 7
6 โรงเรียนสอนการต่อสู้ที่เมือง
ปานคา
รายละเอียด: ที่เมืองปานคาจะมีโรงเรียนสอนการต่อสู้มากมาย
อาชีพ : อัศวิน ผู้รักษาความสงบในเมืองต่างๆ ทหาร นายพราน เป็นต้น
ความรู้ที่ได้รับ :

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนการต่อสู้ต่างๆ มีทั้งการต่อสู้ด้วยมือเปล่า
และการต่อสู้ด้วยอาวุธ ซึ่งผู้เรียนก็เลือกอาวุธที่ตนเองถนัดได้ เช่น
ดาบสั้น ดาบยาว ดาบสองมือ ธนู หน้าไม้ ทวน หอก มีดซัด อาวุธลับนานา
ชนิด ขวาน ตะบอง กระบอง พลอง ฯ

ระยะเวลา

ขึ้นอยู่กับวิขาที่เรียน แต่ผู้เข้าเรียนต้องผ่านการเรียนการต่อสู้ขั้น
พื้นฐานเพื่อปรับความแข็งแรงของร่างกายก่อน หรือไม่ก็ต้องได้รับการ
เห็นชอบจากผู้สอนก่อนจึงจะเข้าเรียนได้

7 เรียนเป็นพ่อมดแม่มดที่
หมู่บ้านทางเหนือของเมืองคีรี

รายละเอียด: การเรียนเป็นพ่อมดและแม่มด ไม่ได้รับการยอมรับจากชาวราทาน่า
มากนัก เพราะในช่วงหลังจากที่การสอนเวทและวิชาของพ่อมดและ
แม่มดได้ถูกแยกออกจากกัน การใช้เวทจะถูกมองว่าเป็นศาสตร์ทาง
ด้านสว่าง ส่วนศาสตร์ที่พ่อมดและแม่มดใช้นั้นเป็นวิชาทางด้านมืด มาในแนวของ การล่อลวงและทำร้าย ในราทาน่าจึงมักเรียกเวท และเวทมนตร์ออกจากกัน คำว่า เวท จะใช้กับวิชาของนักเวท และ
จอมเวท ส่วน เวทมนตร์ นั้นจะใช้เรียกวิชาของพ่อมดและแม่มด 
อาชีพ : พ่อมด แม่มด หมอผี
ความรู้ที่ได้รับ :

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ศาสตร์ วิชาของพ่อมดแม่มด เวทมนตร์ คาถาต่างๆ
การผสมยาพิษ ยาเสน่ห์ เวทมนต์ในการทำให้สิ่งมีชีวิตกลายร่างเป็นสิ่ง
มีชีวิตอื่นหรือกลายเป็นสิ่งของ การใช้พิษและยาสลบ การสะกดจิต
การควบคุมและเรียกใช้วิญญาณชั่วร้าย การทำนาย

ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับวิชาที่เรียน การเรียนต้องหาพ่อมดหรือแม่มดที่ยอมรับ
เป็นผู้สอน ผู้เรียนอาจต้องสูญเสียพลังชีวิตบางส่วนให้กับพ่อมดและ
แม่มดผู้สอนเหล่านั้น หากต้องการที่จะมีพลังเพิ่มมากขึ้นหรืออยาก
มีพลังพิเศษก็ต้องขอพลังจากปีศาจหรือสิ่งชั่วร้าย การได้พลัง
เหล่านั้นมาอาจต้องแลกกับพลังชีวิตของผู้เรียนหรือ อาจต้อง
ตกเป็นทาสหรือสาวกของสิ่งชั่วร้ายนั้น
   

ไปยังหน้ากิจกรรม

 
Copyright © 2004 Ratanaonline.com. All Rights Reserved.